::: informacje dla studentów
     studia stacjonarne

| ogłoszenia różne | pomoc materialna | studia | praca dyplomowa | wzory podań |

| zimowa SESJA 2018/19 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.mojestypendium.pl

Stypendium to często jedyna szansa dla młodych osób, aby mogły realizować swoje marzenia, ale również zaspokoić podstawowe potrzeby. Od lat Fundacja Dobra Sieć stara się, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Poprzez serwis http://www.mojestypendium.pl fundacja informuje o wszystkich programach stypendialnych, oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy.

Strona http://www.mojestypendium.pl jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów edukacyjnych, skierowaną do uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, doktorantów, artystów i sportowców. Proponowane stypendia mają charakter naukowy i socjalny. Są to stypendia krajowe i zagraniczne. Warto na nią zajrzeć.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:::: http://www.erasmus.uz.zgora.pl/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Mobilności Studentów MOST to nowa forma studiowania, która umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. Poprzez udział w tym programie istnieje możliwość poszerzenia kształcenia poprzez dostęp do kierunków studiów bądź przedmiotów nie oferowanych przez ich uczelnie macierzyste, różnorodnych programów nauczania. Program MOST dotyczy jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich, a także uczestników trzeciego stopnia studiów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem.

więcej pod adresem: http://www.dk.uz.zgora.pl/most_mostech.php

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::: Pomoc materialna:::

::: http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/pomoc-studenci

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::: >>> PROGRAM "Dziekanat" - moduł przeznaczony dla studentów !!! >>>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Poszukiwani redaktorzy- portal internetowy"

Poszukujemy osób chętnych, ambitnych z dobrym piórem do współtworzenia portalu internetowego poświęconego wystrojowi wnętrz, architekturze oraz szeroko pojętym designie. Nasz zespół tworzą młode osoby i jesteśmy bardzo elastycznie nastawieni do rodzaju podejmowanej współpracy. Po więcej szczegółów osoby zainteresowane proszone są o indywidualny kontakt na filipkonarzewski@gmail.com z dopiskiem "Projekt ND"

 

UWAGA   STUDENCI !!!

Linki do zarządzeń o opłatach (do pobrania w formacie Adobe Reader .pdf)

::: http://ap.uz.zgora.pl:7777/skeduz/docs/F11772.pdf
::: http://ap.uz.zgora.pl:7777/skeduz/docs/F25964.pdf
::: http://ap.uz.zgora.pl:7777/skeduz/docs/F20313.pdf

 

UWAGA   STUDENCI !!!

W celu ułatwienia kontaktu proszę o informowanie osobiście lub mailowo o wszelkich zmianach w danych takich, jak: telefon, mail, adres stały, adres do korespondencji.

W przypadku zmiany nazwiska należy przedstawić odpis aktu małżeństwa, wyrok sądowy itp.
(oryginał do wglądu w dziekanacie) i ewentualnie kserokopię.

:::: informacja (!) - zmiana danych osobowych

...............................................................................................................................

UWAGA   STUDENCI !!!

Informujemy, że został uruchomiony system poczty elektronicznej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dostęp do systemu realizowany jest przez stronę

https://poczta.stud.uz.zgora.pl

W celu uaktywnienia konta należy zgłosić się do Dziekanatu Wydziału Artystycznego (odbiór hasła
do konta i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem serwera poczty studenckiej).

 

...............................................................................................................................

:::: SESJA ::::

UWAGA STUDENCI !

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2018/2019

zimowa sesja egzaminacyjna trwa

od 29 stycznia do 11 lutego 2019 r.

sesja poprawkowa trwa

od 12 lutego do 25 lutego 2019 r.

W przypadku przedłużenia sesji należy złożyć podanie. Zgody prowadzących mogą być złożone na podaniu lub w systemie e-indeks w komentarzach dla studenta – o treści „wyrażam zgodę na przedłużenie sesji”.

Sesję można przedłużyć maksymalnie do
11 marca 2019 r.
Podania o wpis warunkowy lub powtarzanie semestru należy składać:
- w terminie
do 26 lutego 2019 r.
- w terminie
do 11 marca 2019 r. (w przypadku gdy była przedłużana sesja egzaminacyjna)
Proszę o bieżące kontrolowanie swoich wpisów w e-indeksie.

Wzór podania:

Imię i nazwisko                                                                   data
adres
rok i kierunek studiów
                                                       Prodziekan
                                                       Wydziału Artystycznego
                                                       dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła prof. UZ

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie sesji egzaminacyjnej do dnia ..............
z powodu braku zaliczenia z przedmiotu(ów) ................. (wymienić wszystkie niezaliczone przedmioty)

                                                                                           Podpis studenta
Adnotacja prowadzącego/cych

...............................................................................................................................

Informacja dla studentów przygotowujących się do obrony pracy dyplomowej

Zaliczenie seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze następuje po zaakceptowaniu gotowej pracy przez jej promotora. Student musi wczytać pracę i przesłać ją do promotora w pliku pdf (bez oświadczenia, podziękowań i załączników) na swoim module studenckim StudNet. Po pozytywnym zatwierdzeniu pracy w systemie PLAGIAT pracę należy przesłać w całości przez studenta i promotora do ORPD i dopiero wówczas można ją złożyć w dziekanacie.

Informacje dotyczące przygotowania pracy dyplomowej:
# strona tytułowa (wzór na stronie wydziału w zakładce praca dyplomowa informacje)
# oświadczenie na końcu pracy (druk do pobrania na stronie wydziału w zakładce j.w.),
# wszystkie egzemplarze pracy w miękkiej okładce
(Instytut Muzyki – 2 egzemplarze, Instytut Sztuk Wizualnych – 3 egzemplarze)
# jedna płyta w formacie pdf z pracą w jednym pliku. Oświadczenie osobno zeskanowane
z podpisem. Płyta ma być przyklejona do jednego egzemplarza pracy dyplomowej.

# pisemne potwierdzenie od promotora artystycznego o gotowości części artystycznej (dotyczy kierunków: Architektura wnętrz, Grafika, Sztuki wizualne, Malarstwo, EASP) – wzór na stronie wydziału w zakładce j.w.

Zgodnie z regulaminem studiów pracę należy złożyć do 30 czerwca.
W uzasadnionych przypadkach można przedłużyć termin składania pracy do końca sesji poprawkowej.

W terminie do 20 czerwca należy:
- dostarczyć zdjęcia (4 szt. 4,5 x 6,5 bez ramek, zapakowane do podpisanej imieniem, nazwiskiem
  i nazwą kierunku koperty - zdjęć nie podpisywać)
,
- wpłacić za dyplom 60,- zł,
- uregulować zaległości finansowe (informację można uzyskać w dziekanacie)
- dostarczyć indeks (najpóźniej w dniu składania pracy dyplomowej tj. 2 tyg. przed planowanym
  terminem obrony
)
Powyższe wymagania niezbędne są do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Przy odbiorze dyplomu należy mieć:
# rozliczoną obiegówkę w studenckim module www,
# legitymację studencką (studenci studiów I stopnia przy odbiorze dyplomu do 30.09 w roku ukończenia studiów zachowują legitymację, wraz z rozpoczęciem studiów II stopnia posługują się tą samą legitymacją)
# jedną płytę z dokumentacją części artystycznej pracy - dotyczy kierunków: AW, Grafika, EASP, Malarstwo, Sztuki wizualne – instrukcja przygotowania płyty i wysłania dokumentacji do Instytutu Sztuk Wizualnych znajduje się na stronie wydziału w zakładce „praca dyplomowa – informacje”.

WZORY PODAŃ

Przedstawione wzory podań nie należy traktować jako formularzy do wypełniania, ale jako pomoc do właściwego napisania podania na komputerze bądź ręcznie.

:::: wzór podania - Intytut Muzyki wzór strony tytułowej dyplom

:::: wzór podania - Instytut Sztuk Wizualnych wzór strony tytułowej dyplom

:::: wzór podania - indywidualna organizacja studiów 

:::: informacja (!) - indywidualna organizacji studiów

:::: wzór podania - powtarzanie całego semestru

:::: wzór podania - powtarzanie semestru

:::: wzór podania - przedłużenie sesji

:::: wzór podania - oswiadczenie studenta do pracy dyplomowej

:::: informacja (!) - gotowość do obrony praca artystyczna

:::: informacja (!) - egzamin dyplomowy

:::: wzór podania - przedłużenie złożenia pracy dyplomowej

:::: informacja (!) - przedłużenie złożenia pracy dyplomowej

:::: wzór podania - przeniesienie

:::: wzór podania - tłumaczenie dyplomu na język angielski

:::: wzór podania - urlop okolicznościowy

:::: wzór podania - urlop długoterminowy

:::: wzór podania - urlop krótkoterminowy

:::: wzór podania - warunek

:::: informacja (!) - warunek

:::: wzór podania - odwołanie

:::: wzór podania - wznowienie studiów

:::: wzór podania - powtarzanie semestru (dyplomanci)