::: informacje dla studentów
     studia stacjonarne

| ogłoszenia różne | pomoc materialna | studia | praca dyplomowa | wzory podań

| zimowa SESJA 2019/20 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.mojestypendium.pl

Stypendium to często jedyna szansa dla młodych osób, aby mogły realizować swoje marzenia, ale również zaspokoić podstawowe potrzeby. Od lat Fundacja Dobra Sieć stara się, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Poprzez serwis http://www.mojestypendium.pl fundacja informuje o wszystkich programach stypendialnych, oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy.

Strona http://www.mojestypendium.pl jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów edukacyjnych, skierowaną do uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, doktorantów, artystów i sportowców. Proponowane stypendia mają charakter naukowy i socjalny. Są to stypendia krajowe i zagraniczne. Warto na nią zajrzeć.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:::: http://www.erasmus.uz.zgora.pl/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Mobilności Studentów MOST to nowa forma studiowania, która umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. Poprzez udział w tym programie istnieje możliwość poszerzenia kształcenia poprzez dostęp do kierunków studiów bądź przedmiotów nie oferowanych przez ich uczelnie macierzyste, różnorodnych programów nauczania. Program MOST dotyczy jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich, a także uczestników trzeciego stopnia studiów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem.

więcej pod adresem: http://www.dk.uz.zgora.pl/most_mostech.php

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::: Pomoc materialna:::

::: http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/pomoc-studenci

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::: >>> PROGRAM "Dziekanat" - moduł przeznaczony dla studentów !!! >>>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Poszukiwani redaktorzy- portal internetowy"

Poszukujemy osób chętnych, ambitnych z dobrym piórem do współtworzenia portalu internetowego poświęconego wystrojowi wnętrz, architekturze oraz szeroko pojętym designie. Nasz zespół tworzą młode osoby i jesteśmy bardzo elastycznie nastawieni do rodzaju podejmowanej współpracy. Po więcej szczegółów osoby zainteresowane proszone są o indywidualny kontakt na filipkonarzewski@gmail.com z dopiskiem "Projekt ND"

 

UWAGA   STUDENCI !!!

Linki do zarządzeń o opłatach (do pobrania w formacie Adobe Reader .pdf)

::: http://ap.uz.zgora.pl:7777/skeduz/docs/F11772.pdf
::: http://ap.uz.zgora.pl:7777/skeduz/docs/F25964.pdf
::: http://ap.uz.zgora.pl:7777/skeduz/docs/F20313.pdf

 

UWAGA   STUDENCI !!!

W celu ułatwienia kontaktu proszę o informowanie osobiście lub mailowo o wszelkich zmianach w danych takich, jak: telefon, mail, adres stały, adres do korespondencji.

W przypadku zmiany nazwiska należy przedstawić odpis aktu małżeństwa, wyrok sądowy itp.
(oryginał do wglądu w dziekanacie) i ewentualnie kserokopię.

:::: informacja (!) - zmiana danych osobowych

...............................................................................................................................

UWAGA   STUDENCI !!!

Informujemy, że został uruchomiony system poczty elektronicznej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dostęp do systemu realizowany jest przez stronę

https://poczta.stud.uz.zgora.pl

W celu uaktywnienia konta należy zgłosić się do Dziekanatu Wydziału Artystycznego (odbiór hasła
do konta i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem serwera poczty studenckiej).

 

...............................................................................................................................

:::: SESJA ::::

UWAGA STUDENCI !

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2019/2020

zimowa sesja egzaminacyjna trwa

od 31 stycznia do 13 lutego 2020 r.

sesja poprawkowa trwa

od 14 lutego do 27 lutego 2020 r.

Zaliczenia z przedmiotów odbywają się w terminach ustalonych przez prowadzących
do 30 stycznia 2020 roku
.

W przypadku przedłużenia sesji należy złożyć podanie. Zgody prowadzących mogą być złożone na podaniu lub w systemie e-indeks w komentarzach dla studenta – o treści „wyrażam zgodę na przedłużenie sesji”.

Sesję można przedłużyć maksymalnie do
12 lutego 2020 r. (nie dotyczy zaliczeń!).

Podania o wpis warunkowy lub powtarzanie semestru należy składać:

- w terminie
do 07 lutego 2020 r.
Ewentualnie:
- w terminie
do 27 lutego 2020 r. (gdy w sesji są egzaminy)
- w terminie do 16 marca 2020 r. (w przypadku gdy była przedłużana sesja egzaminacyjna)


Studenci zobowiązani są do kontrolowania swoich wpisów w e-indeksie.

Wzór podania:

Imię i nazwisko                                                                   data
adres
rok i kierunek studiów
                                                       Prodziekan
                                                       Wydziału Artystycznego
                                                       dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła prof. UZ

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie sesji egzaminacyjnej do dnia ..............
z powodu braku zaliczenia z przedmiotu(ów) ................. (wymienić wszystkie niezaliczone przedmioty)

                                                                                           Podpis studenta
Adnotacja prowadzącego/cych

...............................................................................................................................

Informacja dla studentów przygotowujących się do obrony pracy dyplomowej

Zaliczenie seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze następuje po zaakceptowaniu gotowej pracy przez jej promotora. Student musi wczytać pracę i przesłać ją do promotora w pliku pdf (bez oświadczenia, podziękowań i załączników) na swoim module studenckim StudNet. Po pozytywnym zatwierdzeniu pracy w systemie JSA pracę należy przesłać w całości przez studenta i promotora do ORPD i dopiero wówczas można ją złożyć w dziekanacie.

Informacje dotyczące przygotowania pracy dyplomowej:
# strona tytułowa (wzór na stronie wydziału w zakładce praca dyplomowa informacje)
# oświadczenie na końcu pracy (druk do pobrania na stronie wydziału w zakładce j.w.),
# wszystkie egzemplarze pracy w miękkiej okładce
(Instytut Muzyki – 2 egzemplarze, Instytut Sztuk Wizualnych – 3 egzemplarze)
# jedna płyta w formacie pdf z pracą w jednym pliku. Oświadczenie osobno zeskanowane
z podpisem. Płyta ma być przyklejona do jednego egzemplarza pracy dyplomowej.

# pisemne potwierdzenie od promotora artystycznego o gotowości części artystycznej (dotyczy kierunków: Architektura Wnętrz, Grafika, Sztuki Wizualne, Malarstwo) – wzór na stronie wydziału w zakładce j.w.

Zgodnie z regulaminem studiów pracę należy złożyć do 30 czerwca.
W uzasadnionych przypadkach można przedłużyć termin składania pracy do końca sesji poprawkowej.

W terminie do 20 czerwca należy:
- dostarczyć zdjęcia (4 szt. 4,5 x 6,5 bez ramek, zapakowane do podpisanej imieniem, nazwiskiem
  i nazwą kierunku koperty - zdjęć nie podpisywać)
,
- wpłacić za dyplom 60,- zł,
- uregulować zaległości finansowe (informację można uzyskać w dziekanacie)
Pracę należy złożyć na 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony, w momencie składania pracy student musi mieć wszystkie zaliczenia w systemie e-indeks.

Przy odbiorze dyplomu należy mieć:
# rozliczoną obiegówkę w studenckim module www,
# legitymację studencką (studenci studiów I stopnia przy odbiorze dyplomu do 30.09 w roku ukończenia studiów zachowują legitymację, wraz z rozpoczęciem studiów II stopnia posługują się tą samą legitymacją)
# jedną płytę z dokumentacją części artystycznej pracy - dotyczy kierunków: AW, Grafika, Malarstwo, Sztuki Wizualne – instrukcja przygotowania płyty i wysłania dokumentacji do Instytutu Sztuk Wizualnych znajduje się na stronie wydziału w zakładce „praca dyplomowa – informacje”.

WZORY PODAŃ

Wszystkie uwagi i informacje dodatkowe podawane na wzorach podań są tylko do wiadomości studenta, proszę ich nie umieszczać na właściwych podaniach.

Podania, tytułowane do Rektora za pośrednictwem Dziekana należy składać w dziekanacie, ponieważ decyzje podejmuje Dziekan z upoważnienia Rektora.

 

:::: wzór podania - Intytut Muzyki wzór strony tytułowej dyplom

:::: wzór podania - Instytut Sztuk Wizualnych wzór strony tytułowej dyplom

:::: oświadczenie studenta do pracy dyplomowej.doc / pdf

:::: informacja - gotowość do obrony praca artystyczna.doc / pdf

:::: informacja - indywidualna organizacja studiów.doc / pdf

:::: informacja - przedłużenie złożenia pracy dyplomowej.doc / pdf

:::: informacja - warunek.doc / pdf

:::: informacja - zmiana danych osobowych.doc / pdf

:::: wzór podania indywidualna organizacja studiów.doc / pdf

:::: wzór podania odwołanie od skreślenia.doc / pdf

:::: wzór podania powtarzanie całego semestru.doc / pdf

:::: wzór podania powtarzanie semestru.doc / pdf

:::: wzór podania powtarzanie semestru dyplomanci.doc / pdf

:::: wzór podania przedłużenie sesji.doc / pdf

:::: wzór podania warunek.doc / pdf

:::: wzór podania przedłużenie złożenia pracy dyplomowej.doc / pdf

:::: wzór podania przeniesienie (UZ).doc / pdf

:::: wzór podania przeniesienie (spoza UZ).doc / pdf

:::: wzór podania przyjęcie na studia dla skreślonych (spoza UZ).doc / pdf

:::: wzór podania rezygnacja ze studiów.doc / pdf

:::: wzór podania urlop krótkoterminowy.doc / pdf

:::: wzór podania urlop długoterminowy.doc / pdf

:::: wzór podania wznowienie studiów.doc / pdf

:::: wzór podania tłumaczenie dyplomu na język angielski / pdf