::: informacje dla studentów
     studia stacjonarne

| ogłoszenia różne | pomoc materialna | studia | praca dyplomowa |

| letnia SESJA 2018/19 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.mojestypendium.pl

Stypendium to często jedyna szansa dla młodych osób, aby mogły realizować swoje marzenia, ale również zaspokoić podstawowe potrzeby. Od lat Fundacja Dobra Sieć stara się, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Poprzez serwis http://www.mojestypendium.pl fundacja informuje o wszystkich programach stypendialnych, oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy.

Strona http://www.mojestypendium.pl jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów edukacyjnych, skierowaną do uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, doktorantów, artystów i sportowców. Proponowane stypendia mają charakter naukowy i socjalny. Są to stypendia krajowe i zagraniczne. Warto na nią zajrzeć.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:::: http://www.erasmus.uz.zgora.pl/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Mobilności Studentów MOST to nowa forma studiowania, która umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. Poprzez udział w tym programie istnieje możliwość poszerzenia kształcenia poprzez dostęp do kierunków studiów bądź przedmiotów nie oferowanych przez ich uczelnie macierzyste, różnorodnych programów nauczania. Program MOST dotyczy jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich, a także uczestników trzeciego stopnia studiów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem.

więcej pod adresem: http://www.dk.uz.zgora.pl/most_mostech.php

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::: Pomoc materialna:::

::: http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/pomoc-studenci

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::: >>> PROGRAM "Dziekanat" - moduł przeznaczony dla studentów !!! >>>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Poszukiwani redaktorzy- portal internetowy"

Poszukujemy osób chętnych, ambitnych z dobrym piórem do współtworzenia portalu internetowego poświęconego wystrojowi wnętrz, architekturze oraz szeroko pojętym designie. Nasz zespół tworzą młode osoby i jesteśmy bardzo elastycznie nastawieni do rodzaju podejmowanej współpracy. Po więcej szczegółów osoby zainteresowane proszone są o indywidualny kontakt na filipkonarzewski@gmail.com z dopiskiem "Projekt ND"

 

UWAGA   STUDENCI !!!

Linki do zarządzeń o opłatach (do pobrania w formacie Adobe Reader .pdf)

::: http://ap.uz.zgora.pl:7777/skeduz/docs/F11772.pdf
::: http://ap.uz.zgora.pl:7777/skeduz/docs/F25964.pdf
::: http://ap.uz.zgora.pl:7777/skeduz/docs/F20313.pdf

 

UWAGA   STUDENCI !!!

W celu ułatwienia kontaktu proszę o informowanie osobiście lub mailowo o wszelkich zmianach w danych takich, jak: telefon, mail, adres stały, adres do korespondencji.

W przypadku zmiany nazwiska należy przedstawić odpis aktu małżeństwa, wyrok sądowy itp.
(oryginał do wglądu w dziekanacie) i ewentualnie kserokopię.

:::: informacja (!) - zmiana danych osobowych

...............................................................................................................................

UWAGA   STUDENCI !!!

Informujemy, że został uruchomiony system poczty elektronicznej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dostęp do systemu realizowany jest przez stronę

https://poczta.stud.uz.zgora.pl

W celu uaktywnienia konta należy zgłosić się do Dziekanatu Wydziału Artystycznego (odbiór hasła
do konta i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem serwera poczty studenckiej).

 

...............................................................................................................................

:::: SESJA ::::

UWAGA STUDENCI !

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2018/2019

letnia sesja egzaminacyjna trwa

od 15 czerwca do 29 czerwca 2019 r.

sesja poprawkowa trwa

od 01 września do 14 września 2019 r.

Zaliczenia z przedmiotów odbywają się w terminach ustalonych przez prowadzących
do 14 lipca 2019 roku
.

W przypadku przedłużenia sesji należy złożyć podanie. Zgody prowadzących mogą być złożone na podaniu lub w systemie e-indeks w komentarzach dla studenta – o treści „wyrażam zgodę na przedłużenie sesji”.

Sesję można przedłużyć maksymalnie do
28 września 2019 r. (nie dotyczy zaliczeń!).
Studenci ostatniego semestru muszą zaliczyć sesję egzaminacyjną maksymalnie
do 29 czerwca 2019 roku

Podania o wpis warunkowy lub powtarzanie semestru należy składać:

- w terminie
do 16 września 2019 r.
- w terminie
do 28 września 2019 r. (w przypadku gdy była przedłużana sesja egzaminacyjna)

Studenci zobowiązani są do kontrolowania swoich wpisów w e-indeksie.

Wzór podania:

Imię i nazwisko                                                                   data
adres
rok i kierunek studiów
                                                       Prodziekan
                                                       Wydziału Artystycznego
                                                       dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła prof. UZ

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie sesji egzaminacyjnej do dnia ..............
z powodu braku zaliczenia z przedmiotu(ów) ................. (wymienić wszystkie niezaliczone przedmioty)

                                                                                           Podpis studenta
Adnotacja prowadzącego/cych

...............................................................................................................................

Informacja dla studentów przygotowujących się do obrony pracy dyplomowej

Zaliczenie seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze następuje po zaakceptowaniu gotowej pracy przez jej promotora. Student musi wczytać pracę i przesłać ją do promotora w pliku pdf (bez oświadczenia, podziękowań i załączników) na swoim module studenckim StudNet. Po pozytywnym zatwierdzeniu pracy w systemie JSA pracę należy przesłać w całości przez studenta i promotora do ORPD i dopiero wówczas można ją złożyć w dziekanacie.

Informacje dotyczące przygotowania pracy dyplomowej:
# strona tytułowa (wzór na stronie wydziału w zakładce praca dyplomowa informacje)
# oświadczenie na końcu pracy (druk do pobrania na stronie wydziału w zakładce j.w.),
# wszystkie egzemplarze pracy w miękkiej okładce
(Instytut Muzyki – 2 egzemplarze, Instytut Sztuk Wizualnych – 3 egzemplarze)
# jedna płyta w formacie pdf z pracą w jednym pliku. Oświadczenie osobno zeskanowane
z podpisem. Płyta ma być przyklejona do jednego egzemplarza pracy dyplomowej.

# pisemne potwierdzenie od promotora artystycznego o gotowości części artystycznej (dotyczy kierunków: Architektura Wnętrz, Grafika, Sztuki Wizualne, Malarstwo) – wzór na stronie wydziału w zakładce j.w.

Zgodnie z regulaminem studiów pracę należy złożyć do 30 czerwca.
W uzasadnionych przypadkach można przedłużyć termin składania pracy do końca sesji poprawkowej.

W terminie do 20 czerwca należy:
- dostarczyć zdjęcia (4 szt. 4,5 x 6,5 bez ramek, zapakowane do podpisanej imieniem, nazwiskiem
  i nazwą kierunku koperty - zdjęć nie podpisywać)
,
- wpłacić za dyplom 60,- zł,
- uregulować zaległości finansowe (informację można uzyskać w dziekanacie)
Pracę należy złożyć na 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony, w momencie składania pracy student musi mieć wszystkie zaliczenia w systemie e-indeks.

Przy odbiorze dyplomu należy mieć:
# rozliczoną obiegówkę w studenckim module www,
# legitymację studencką (studenci studiów I stopnia przy odbiorze dyplomu do 30.09 w roku ukończenia studiów zachowują legitymację, wraz z rozpoczęciem studiów II stopnia posługują się tą samą legitymacją)
# jedną płytę z dokumentacją części artystycznej pracy - dotyczy kierunków: AW, Grafika, Malarstwo, Sztuki Wizualne – instrukcja przygotowania płyty i wysłania dokumentacji do Instytutu Sztuk Wizualnych znajduje się na stronie wydziału w zakładce „praca dyplomowa – informacje”.

WZORY PODAŃ

Przedstawione wzory podań nie należy traktować jako formularzy do wypełniania, ale jako pomoc do właściwego napisania podania na komputerze bądź ręcznie.

 

:::: wzór podania - Intytut Muzyki wzór strony tytułowej dyplom

:::: wzór podania - Instytut Sztuk Wizualnych wzór strony tytułowej dyplom