::: informacje dla studentów
     studia stacjonarne

| ogłoszenia różne | pomoc materialna | studia | praca dyplomowa | wzory podań |

| zimowa SESJA 2016/17 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:::: http://www.erasmus.uz.zgora.pl/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Mobilności Studentów MOST to nowa forma studiowania, która umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. Poprzez udział w tym programie istnieje możliwość poszerzenia kształcenia poprzez dostęp do kierunków studiów bądź przedmiotów nie oferowanych przez ich uczelnie macierzyste, różnorodnych programów nauczania. Program MOST dotyczy jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich, a także uczestników trzeciego stopnia studiów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem.

więcej pod adresem: http://www.dk.uz.zgora.pl/most_mostech.php

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::: Pomoc materialna:::

::: http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/pomoc-studenci

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::: >>> PROGRAM "Dziekanat" - moduł przeznaczony dla studentów !!! >>>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Poszukiwani redaktorzy- portal internetowy"

Poszukujemy osób chętnych, ambitnych z dobrym piórem do współtworzenia portalu internetowego poświęconego wystrojowi wnętrz, architekturze oraz szeroko pojętym designie. Nasz zespół tworzą młode osoby i jesteśmy bardzo elastycznie nastawieni do rodzaju podejmowanej współpracy. Po więcej szczegółów osoby zainteresowane proszone są o indywidualny kontakt na filipkonarzewski@gmail.com z dopiskiem "Projekt ND"

 

UWAGA   STUDENCI !!!

Linki do zarządzeń o opłatach (do pobrania w formacie Adobe Reader .pdf)

::: http://ap.uz.zgora.pl:7777/skeduz/docs/F11772.pdf
::: http://ap.uz.zgora.pl:7777/skeduz/docs/F25964.pdf
::: http://ap.uz.zgora.pl:7777/skeduz/docs/F20313.pdf

 

UWAGA   STUDENCI !!!

W celu ułatwienia kontaktu proszę o informowanie osobiście lub mailowo o wszelkich zmianach w danych takich, jak: telefon, mail, adres stały, adres do korespondencji.

W przypadku zmiany nazwiska należy przedstawić odpis aktu małżeństwa, wyrok sądowy itp.
(oryginał do wglądu w dziekanacie) i ewentualnie kserokopię.

:::: informacja (!) - zmiana danych osobowych

...............................................................................................................................

UWAGA   STUDENCI !!!

Informujemy, że został uruchomiony system poczty elektronicznej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dostęp do systemu realizowany jest przez stronę

https://poczta.stud.uz.zgora.pl >>>

W celu uaktywnienia konta należy zgłosić się do Dziekanatu Wydziału Artystycznego (odbiór hasła
do konta i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem serwera poczty studenckiej).

 

...............................................................................................................................

:::: SESJA ::::

UWAGA STUDENCI !

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2016/2017

letnia sesja egzaminacyjna trwa

od 04 lutego do 17 lutego 2017 r.

sesja poprawkowa trwa

od 18 lutego do 03 marca 2017 r.

Studenci są zobowiązani dostarczyć indeks wraz z wszystkimi wpisami do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 07 marca 2017 r. Nie złożenie indeksu w tym terminie spowoduje skreślenie z listy studentów.
W przypadku przedłużenia sesji należy złożyć podanie wraz z indeksem.
Na podaniu konieczna jest zgoda prowadzącego przedmiot lub przedmioty, z których student chce uzyskać zgodę na przedłużenie. Sesję można przedłużyć maksymalnie
do 17 marca 2017 r., a indeksy dostarczyć do dziekanatu do 20 marca 2017 r. Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z regulaminem studiów Dziekan podejmuje decyzje o wpisie warunkowym na wniosek studenta najpóźniej do 20 marca 2017 r.

Wzór podania:

Imię i nazwisko                                                                   data
adres
rok i kierunek studiów
                                                       Prodziekan
                                                       Wydziału Artystycznego
                                                       dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła prof. UZ

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie sesji egzaminacyjnej do dnia ..............
z powodu braku zaliczenia z przedmiotu(ów) ................. (wymienić wszystkie niezaliczone przedmioty)

                                                                                           Podpis studenta
Adnotacja prowadzącego/cych

...............................................................................................................................

Informacja dla studentów przygotowujących się do obrony pracy dyplomowej

Zaliczenie seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze następuje po zaakceptowaniu gotowej pracy przez jej promotora i złożeniu jej w dziekanacie. Student powinien złożyć: # pracę dyplomową zatwierdzoną przez promotora (minimum jeden egzemplarz pracy w miękkiej oprawie, Instytut Muzyki – 2 sztuki, Instytut Sztuk Wizualnych – 3 sztuki),
# część teoretyczna na płycie w formacie pdf – praca ma być w jednym pliku,
# pisemne potwierdzenie od promotora artystycznego o gotowości części artystycznej (kierunki: AW, Grafiki, EASP i Malarstwo)
w terminie do:
- 15 lutego, jeśli ostatni semestr studiów przypada na semestr zimowy (2 rok Malarstwa II stopnia),
  29 lutego (4 rok Malarstwa I stopnia)
  30 czerwca, jeśli ostatni semestr studiów przypada na semestr letni
Na końcu pracy należy umieścić oświadczenie (formularz do pobrania ze strony)

W terminie do 10 lutego (dla pierwszej grupy) i do 20 czerwca (dla drugiej grupy) należy:
- dostarczyć zdjęcia (4 szt. 4,5 x 6,5 bez ramek, zapakowane do podpisanej imieniem, nazwiskiem i nazwą kierunku koperty-zdjęć nie podpisywać),
- wpłacić za dyplom 60,- zł,
- uregulować zaległości finansowe (informację można uzyskać w dziekanacie)
- dostarczyć indeks (po uzyskaniu wpisów, nie później niż na 2 tyg. przed wyznaczoną datą obrony, dla przedłużających termin najpóźniej w dniu składania pracy dyplomowej)
Powyższe wymagania niezbędne są do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.
Przy odbiorze dyplomu należy mieć:
# rozliczoną obiegówkę w studenckim module www,
# legitymację studencką,
# dwie płyty z dokumentacją części artystycznej pracy (opisaną imieniem i nazwiskiem i danymi o pracy – ilość prac, format, technika itp.) – dotyczy kierunków: AW, Grafika, EASP, Malarstwo.

Informacja dla studentów przygotowujących się do obrony pracy dyplomowej

Zaliczenie seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze następuje po zaakceptowaniu gotowej pracy przez jej promotora i złożeniu jej w dziekanacie. Student powinien złożyć: # pracę dyplomową zatwierdzoną przez promotora (minimum jeden egzemplarz pracy
w miękkiej oprawie, Instytut Muzyki – 2 sztuki, Instytut Sztuk Wizualnych – 3 sztuki),
# część teoretyczna na płycie w formacie pdf – praca ma być w jednym pliku,
# pisemne potwierdzenie od promotora artystycznego o gotowości części artystycznej (kierunki: AW, Grafiki, EASP i Malarstwo)
w terminie do:
- 15 lutego, jeśli ostatni semestr studiów przypada na semestr zimowy (2 rok Malarstwa II stopnia),
  28 lutego (4 rok Malarstwa I stopnia)
- 30 czerwca, jeśli ostatni semestr studiów przypada na semestr letni
Na końcu pracy należy umieścić oświadczenie (formularz do pobrania ze strony)
W terminie do 10 lutego (dla pierwszej grupy) i do 20 czerwca (dla drugiej grupy) należy:
- dostarczyć zdjęcia (4 szt. 4,5 x 6,5 bez ramek, zapakowane do podpisanej imieniem, nazwiskiem i nazwą kierunku koperty-zdjęć nie podpisywać),
- wpłacić za dyplom 60,- zł,
- uregulować zaległości finansowe (informację można uzyskać w dziekanacie)
- dostarczyć indeks (po uzyskaniu wpisów, nie później niż na 2 tyg. przed wyznaczoną datą obrony, dla przedłużających termin najpóźniej w dniu składania pracy dyplomowej)
Powyższe wymagania niezbędne są do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.
Przy odbiorze dyplomu należy mieć:
# rozliczoną obiegówkę w studenckim module www,
# legitymację studencką,
# dwie płyty z dokumentacją części artystycznej pracy (opisaną imieniem i nazwiskiem i danymi o pracy – ilość prac, format, technika itp.) – dotyczy kierunków: AW, Grafika, EASP, Malarstwo.

:::: WZORY PODAŃ ::::

Przedstawione wzory podań nie należy traktować jako formularzy do wypełniania, ale jako pomoc do właściwego napisania podania na komputerze bądź ręcznie.

:::: wzór podania - indywidualna organizacja studiów 

:::: informacja (!) - indywidualna organizacji studiów

:::: wzór podania - powtarzanie całego semestru

:::: wzór podania - powtarzanie semestru

:::: wzór podania - przedłużenie sesji

:::: wzór podania - oswiadczenie studenta do pracy dyplomowej

:::: informacja (!) - gotowość do obrony praca artystyczna

:::: informacja (!) - egzamin dyplomowy

:::: wzór podania - przedłużenie złożenia pracy dyplomowej

:::: informacja (!) - przedłużenie złożenia pracy dyplomowej

:::: wzór podania - przeniesienie

:::: wzór podania - tłumaczenie dyplomu na język angielski

:::: wzór podania - urlop okolicznościowy

:::: wzór podania - urlop długoterminowy

:::: wzór podania - urlop krótkoterminowy

:::: wzór podania - warunek

:::: informacja (!) - warunek

:::: wzór podania - odwołanie

:::: wzór podania - wznowienie studiów

:::: wzór podania - powtarzanie semestru (dyplomanci)