::: informacje dla studentów
     studia stacjonarne

| ogłoszenia różne | pomoc materialna | studia | praca dyplomowa | wzory podań |

| letnia SESJA 2016/17 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:::: http://www.erasmus.uz.zgora.pl/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Mobilności Studentów MOST to nowa forma studiowania, która umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. Poprzez udział w tym programie istnieje możliwość poszerzenia kształcenia poprzez dostęp do kierunków studiów bądź przedmiotów nie oferowanych przez ich uczelnie macierzyste, różnorodnych programów nauczania. Program MOST dotyczy jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich, a także uczestników trzeciego stopnia studiów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem.

więcej pod adresem: http://www.dk.uz.zgora.pl/most_mostech.php

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::: Pomoc materialna:::

::: http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/pomoc-studenci

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::: >>> PROGRAM "Dziekanat" - moduł przeznaczony dla studentów !!! >>>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Poszukiwani redaktorzy- portal internetowy"

Poszukujemy osób chętnych, ambitnych z dobrym piórem do współtworzenia portalu internetowego poświęconego wystrojowi wnętrz, architekturze oraz szeroko pojętym designie. Nasz zespół tworzą młode osoby i jesteśmy bardzo elastycznie nastawieni do rodzaju podejmowanej współpracy. Po więcej szczegółów osoby zainteresowane proszone są o indywidualny kontakt na filipkonarzewski@gmail.com z dopiskiem "Projekt ND"

 

UWAGA   STUDENCI !!!

Linki do zarządzeń o opłatach (do pobrania w formacie Adobe Reader .pdf)

::: http://ap.uz.zgora.pl:7777/skeduz/docs/F11772.pdf
::: http://ap.uz.zgora.pl:7777/skeduz/docs/F25964.pdf
::: http://ap.uz.zgora.pl:7777/skeduz/docs/F20313.pdf

 

UWAGA   STUDENCI !!!

W celu ułatwienia kontaktu proszę o informowanie osobiście lub mailowo o wszelkich zmianach w danych takich, jak: telefon, mail, adres stały, adres do korespondencji.

W przypadku zmiany nazwiska należy przedstawić odpis aktu małżeństwa, wyrok sądowy itp.
(oryginał do wglądu w dziekanacie) i ewentualnie kserokopię.

:::: informacja (!) - zmiana danych osobowych

...............................................................................................................................

UWAGA   STUDENCI !!!

Informujemy, że został uruchomiony system poczty elektronicznej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dostęp do systemu realizowany jest przez stronę

https://poczta.stud.uz.zgora.pl >>>

W celu uaktywnienia konta należy zgłosić się do Dziekanatu Wydziału Artystycznego (odbiór hasła
do konta i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem serwera poczty studenckiej).

 

...............................................................................................................................

:::: SESJA ::::

UWAGA STUDENCI !

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2016/2017

letnia sesja egzaminacyjna trwa

od 24 czerwca do 07 lipca 2017 r.

sesja poprawkowa trwa

od 01 września do 14 września 2017 r.
(sesja poprawkowa nie dotyczy studentów ostatniego semestru, którzy kończą studia).

Studenci (nie dotyczy studentów ostatniego semestru) są zobowiązani dostarczyć indeks wraz z wszystkimi wpisami do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r. Nie złożenie indeksu w tym terminie spowoduje skreślenie z listy studentów.
W przypadku przedłużenia sesji należy złożyć podanie wraz z indeksem.
Na podaniu konieczna jest zgoda prowadzącego przedmiot lub przedmioty, z których student chce uzyskać zgodę na przedłużenie.
Sesję można przedłużyć zgodnie z regulaminem studiów o 2 tygodnie, w tym wypadku indeksy należy oddać do 28 września 2017 r.

Wzór podania:

Imię i nazwisko                                                                   data
adres
rok i kierunek studiów
                                                       Prodziekan
                                                       Wydziału Artystycznego
                                                       dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła prof. UZ

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie sesji egzaminacyjnej do dnia ..............
z powodu braku zaliczenia z przedmiotu(ów) ................. (wymienić wszystkie niezaliczone przedmioty)

                                                                                           Podpis studenta
Adnotacja prowadzącego/cych

...............................................................................................................................

Informacja dla studentów przygotowujących się do obrony pracy dyplomowej

Zaliczenie seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze następuje po zaakceptowaniu gotowej pracy przez jej promotora. Zanim praca zostanie zatwierdzona przez promotora student musi wczytać pracę
i przesłać ją do promotora w pliku pdf (bez oświadczenia, podziękowań i załączników) na swoim module studenckim StudNet. Następnie należy:
# złożyć pracę dyplomową w dziekanacie (oświadczenie na końcu pracy – druk do pobrania na stronie), minimum jeden egzemplarz pracy w miękkiej oprawie:
(Instytut Muzyki – 2 sztuki, Instytut Sztuk Wizualnych – 3 sztuki)
wraz z płytą w formacie pdf w jednym pliku. Oświadczenie osobno zeskanowane z podpisem.
# pisemne potwierdzenie od promotora artystycznego o gotowości części artystycznej
(kierunki: AW, Grafiki, EASP i Malarstwo) – wzór do pobrania ze strony

Zgodnie z regulaminem studiów pracę należy złożyć:
- do 15 lutego, jeśli ostatni semestr studiów przypada na semestr zimowy (Malarstwo 3,5letnie)
- do 30 czerwca, jeśli ostatni semestr studiów przypada na semestr letni.
W uzasadnionych przypadkach można przedłużyć termin składania pracy do końca sesji poprawkowej.
W terminie do 10 lutego (dla pierwszej grupy) i do 20 czerwca (dla drugiej grupy) należy:
- dostarczyć zdjęcia (4 szt. 4,5 x 6,5 bez ramek, zapakowane do podpisanej imieniem,
nazwiskiem i nazwą kierunku koperty - zdjęć nie podpisywać)
,
- wpłacić za dyplom 60,- zł,
- uregulować zaległości finansowe (informację można uzyskać w dziekanacie)
- dostarczyć indeks (najpóźniej w dniu składania pracy dyplomowej tj. 2 tyg. przed planowanym
  terminem obrony
)
Powyższe wymagania niezbędne są do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Przy odbiorze dyplomu należy mieć:
# rozliczoną obiegówkę w studenckim module www,
# legitymację studencką (studenci studiów I stopnia broniący się w terminie zachowują legitymację ze względu na jej ważność do końca października, wraz z rozpoczęciem studiów II stopnia posługują się tą samą legitymacją)
# jedną płytę z dokumentacją części artystycznej pracy - dotyczy kierunków: AW, Grafika, EASP, Malarstwo – instrukcja przygotowania płyty i wysłania dokumentacji do Instytutu Sztuk Wizualnych znajduje się na stronie wydziału w zakładce „praca dyplomowa – informacje”.

WZORY PODAŃ

Przedstawione wzory podań nie należy traktować jako formularzy do wypełniania, ale jako pomoc do właściwego napisania podania na komputerze bądź ręcznie.

:::: wzór podania - indywidualna organizacja studiów 

:::: informacja (!) - indywidualna organizacji studiów

:::: wzór podania - powtarzanie całego semestru

:::: wzór podania - powtarzanie semestru

:::: wzór podania - przedłużenie sesji

:::: wzór podania - oswiadczenie studenta do pracy dyplomowej

:::: informacja (!) - gotowość do obrony praca artystyczna

:::: informacja (!) - egzamin dyplomowy

:::: wzór podania - przedłużenie złożenia pracy dyplomowej

:::: informacja (!) - przedłużenie złożenia pracy dyplomowej

:::: wzór podania - przeniesienie

:::: wzór podania - tłumaczenie dyplomu na język angielski

:::: wzór podania - urlop okolicznościowy

:::: wzór podania - urlop długoterminowy

:::: wzór podania - urlop krótkoterminowy

:::: wzór podania - warunek

:::: informacja (!) - warunek

:::: wzór podania - odwołanie

:::: wzór podania - wznowienie studiów

:::: wzór podania - powtarzanie semestru (dyplomanci)